2011-2012 YABANCI HÜKÜMET BURSLARI

 BURSLAR İÇİN GENEL ŞARTLARI, BAŞVURU VE SEÇİM ŞEKLİ
I- GENEL ŞARTLAR
1-Burslar ikili anlaşmalar gereğince yabancı Hükümetler tarafından kendi ülkelerinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmekte olan araştırma, lisansüstü, doktora ve dil bursları olup eğitim amaçlıdır.
2-Burslar verildikleri eğitim-öğretim dönemine aittir.
3-Burslar her ülkeye göre değişmekle birlikte genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, yeme-içme gibi giderlerini kapsar. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b.) adaylara aittir. Bakanlığımızca adaylara herhangi bir ödeme yapılmaz.
4-Genel olarak adaylardan;
Araştırma ve lisansüstü burslar için en az lisans mezunu olmak,
Dil bursları için en az fakültelerin 3. sınıfı öğrencisi olmak,
İlgili ülkenin istediği yabancı dillerden birini en az “iyi” derecede bilmek
şartı aranmaktadır. Ancak, eğitim düzeyi konusunda genel şartlar ile özel şartlar arasında farklılık bulunması halinde, özel şartlar geçerli olacaktır.

5- Bakanlığımız digmdb@meb.gov.tr adresinde burs veren ülkeye dair:

Özel şartlar (Her ülkenin isteğine göre belirlenmektedir.),
Mülâkat yerinin ayrıntılı adresi (Sınavlar Bakanlık Merkez Binada belirtilen adreste yapılacaktır.)
Son başvuru tarihi,
Mülâkat tarihi / tarihleri (Yoğun başvuru olması halinde birkaç gün olabilmektedir.)
Mülâkat günü teslim edilecek belgeler
ilgili ülkenin linki içinde yer almaktadır.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlar ‘Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları (Özellikle en az KPDS’den C seviyesinde dil belgesi) taşımaları halinde burs için başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde bursları geçersiz sayılacaktır. Bu konudaki sorumluluk sadece adaylara aittir.

7- Adaylar 2010-2011 öğretim yılı bursları için en fazla iki ülke belirleyerek başvuruda bulunabileceklerdir. Bir ülkenin sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına müracaat edemeyecektir. Bir ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecektir. Bu kurala uymayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Daha önce bir ülkenin sınavlarını kazanan aday ancak 2 yıl sonra başka bir ülkenin sınavına girebilir. Ayrıca bir ülkenin sınavını kazanan aday aynı burs türüne 2 yıl geçse dahi müracaat edemeyecektir. Adaylar ancak kazandıkları ülkeye ancak bir burs türünde gidebilir.

8- Kazanan adayların kabullerine dair nihai karar ilgili hükümete bağlıdır.

II-BAŞVURU VE ADAY SEÇİMİ:

http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx adresinden kayıt yapamayan adaylar mülakata alınamaz.

1-Adayların çevrim içi kayıtları incelenecek ve gerekli şartları taşımayan adayın başvurusu dikkate alınmayacaktır.

2-Aday, başvurusunu çevrim içi (online) http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx adresinden kayıt yaptığını belirten bilgisayar çıktısını, hazırlayacağı diğer belgeler ile birlikte mülâkat tarihinde Bakanlığımıza teslim edecektir.

3-Adaylar Bakanlığımızdan başka bir çağrı beklemeden(telefon-e-posta-mülâkat çağrı yazısı), açıklanan mülâkat tarihinde, saat 09.00’da, tamamlamış oldukları belgelerin asılları ve 3’er (üç) adet kopyalarını ( telli dosyalar içerisinde) düzenleyerek mülâkat yeri olan Milli Eğitim Bakanlığının belirtilen biriminde Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır bulunacaklardır. Yol ve diğer masraflar adaylara aittir.

4-Mülâkatlar daha önceden belirtilen Bakanlığımızın merkez bina ilgili biriminde Bakanlıklar/Ankara adresinde saat 09.30’da başlayacaktır. Mülâkata alınacak adayların yoklaması sınav yerinde saat 09.00’da yapıldıktan sonra gelen adaylar kesinlikle mülâkata giremeyecektir.

5-Mülâkat Türkçe ve ilgili ülkenin istediği yabancı dilde Karma Burs Komisyonunca yapılır. Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre belirlenir. Sınav not ortalaması 50 puanın altında olan adaylar ilgili ülkenin burs kontenjanı bulunsa dahi aday gösterilmeyecektir.

6-Araştırma, lisansüstü ve doktora programına başvuran adayların çalışma programları mülâkat komisyonu tarafından öncelikle “Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği ve Ülkemize Yararı” açısından değerlendirilecektir. Çalışma programları yetersiz bulunan adaylar başarısız sayılacaktır.

7-Mülâkat sonuçları mülâkat tarihinden sonra (25) gün içerisinde http://digmdb.meb.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır. Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri halinde kendilerine elden verilecektir. Dosyasını en geç bir (1) ay içerisinde almayan adayların dosyalarından Bakanlığımız sorumlu değildir.

8-Başarılı adayların düzenledikleri dosyalar (3 kopya) ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Adayların burstan yararlanabilmesi için ilgili ülke tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Adayların sadece Türkçe Müracaat formalarının asılları ve imzalı örneği Bakanlığımızda kalacaktır.

9-Nihai kabulleri Bakanlığımıza ulaşan adaylara Bakanlığımızca bildirimde bulunulacak ve ekinde pasaport harcı alınmaması için sadece bir (1) defaya mahsus olmak üzere yazı gönderilecektir. Ayrıca kamu kuruluşlarında çalışanlar için yurt dışı izin işlemlerinde kullanılmak üzere “İLGİLİ MAKAMA” yazısı düzenlenecektir. Pasaport, vize, ulaşım vb. işlemler ilgililere aittir.

10- Başarılı olan adayın eğitimini hangi tarihte ve hangi eğitim kurumunda yapacağını ilgili ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği belirleyecek ve ülkeleri tarafından kabul edilen adayların gidiş işlemleri Büyükelçilikler tarafından gerçekleştirilecektir.

11-Lisansüstü eğitime ilişkin diploma denklik işlemleri Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılmakta olup yurtdışında eğitim görülecek olan kurumun denkliği konusunda bursu kullanmadan önce YÖK’ten bilgi edinilebilir. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir.

12-Başarılı olan adaylar, askerlik sevk tehir işlemleri için öğrenci olduklarına dair belge ile birlikte yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla Bakanlığımız Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederler. Zamanında yapılmayan müracaatlardan ilgili kişi sorumludur.

13- Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler durumu Bakanlığımıza dilekçe ile bildirmek zorundadır. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar. Başarılı adayların kabulleri ilgili ülke tarafından kabul edilmediği takdirde adaylar diğer akademik yıllarda düzenlenen sınavlara başvurabilirler.

14- Başarılı olsalar dahi, eksik belge ile başvurdukları ve duyurudaki genel ve özel şartlardan birini ve/veya birkaçını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların mülâkatları geçersiz sayılır.

15-Başarılı olup yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak ilgili kurumuna ve Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne en geç ülkemize döndükten bir (1) ay sonra sunmak zorundadırlar.

III. BAŞVURUDA İŞLEM BASAMAKLARI:

1.Aşama:
Tüm burslar için “Burs Genel Şartları, Başvuru ve Seçim Şekli” aşağıdadır. Durumunuz Genel Şartlara uyuyorsa burs almak istediğiniz ülkenin adına tıklayarak her ülkenin kendi özel şartları, başvuru formları ve diğer belgelerine ulaşınız. Lütfen Genel Şartları çok dikkatli okuyarak bilgi edininiz.

2.Aşama:
Başvuru yapacağınız ülkenin ekler bölümünde yer alan Başvuru Formunu bilgisayarda doldurarak (imzası olmayabilir).Yazıcıdan alınan çıktılar imzalanacak.
3.Aşama:
Başvuru Formunun diğer örneklerini de (imzalı ve fotoğraflı suretiyle ) istenen tüm belgelerle birlikte (3’er kopya –telli dosya içerisinde) düzenleyerek mülâkat tarihinde Dış Burslar Şubesi temsilcisine elden teslim ediniz.

Burslarla ilgili ayrıntılı bilgi için ülke adlarına tıklayınız!!!

Müracatlar, ülkelere göre ayrı ayrı belirlenmiş bulunan ilk ve son başvuru tarihleri arasındakabul edilecek olup söz konusu tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Lütfen Genel Şartları Dikkatli Okuyunuz.
ÜLKE ADI
VERİLEN BURSUN TÜRÜ
İLK
BAŞVURU
SON BAŞVURU
MÜLÂKAT TARİHİ
Sonuçlar
HİNDİSTAN 4 ADET ARAŞTIRMA BURSU (8 AY SÜRELİ) 11.11.2010 30.11.2010 06.12.2010  
BULGARİSTAN 2 adet Bulgarca yaz dili bursu 09.10.2010 01.11.2010 03.12.2010  
LİTVANYA 1 Adet Dil bursu (VILNIUS ÜNİVERSİTESİ) 05.11.2010 26.11.2010 01.12.2010  
FİNLANDİYA 10 ADET ARAŞTIRMA BURSU 03.11.2010 25.11.2010 29.11.2010  
İRAN
-Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü Tarafından Verilecek
– 4 Adet Yüksek Lisans Bursu
– 3 Adet Doktora  Bursu
01.11.2010 22.11.2010 25.11.2010  
SLOVENYA 2 ADET ARAŞTIRMA BURSU ( 8 AY SÜRELİ ) 27.10.2010 11.11.2010 23.11.2010  
SLOVAKYA 1adet  Slovak Hükümeti yaz bursları
(Bratislava Üniversitesi )
25.10.2010 08.11.2010 11.11.2010  
ESTONYA 2 ADET ARAŞTIRMA BURSU ( 8 AY SÜRELİ ) 22.10.2010 04.11.2010 08.11.2010  
POLONYA Araştırma bursu 40 ay (3 ile 9 ay bölünebilen) 21.10.2010 03.11.2010 05.11.2010  
HIRVATİSTAN 2 ADET ARAŞTIRMA BURSU ( 8 AY SÜRELİ ) 19.10.2010 01.11.2010 03.11.2010  
DANİMARKA -2 adet Araştırma bursu (8) ay süreli
-2 adet Danimarka dili yaz bursu (3 hafta  süreli)
18.10.2010 27.10.2010 01.11.2010  
İSVİÇRE -2 Adet Araştırma Bursu (9+ Ay süreli)-1 Adet Sanat alanında burs (9+ Ay süreli) 20.09.2010 29.09.2010 04.10.2010 Burayı Tıklayın
KUVEYT -4 Adet Arap Dili ve Edebiyat Bursu (8+ Ay süreli) 27.09.2010 04.10.2010 07.10.2010 Burayı Tıklayın
SURİYE 14 Adet Arap Dili ve Edebiyat Bursu
(1+ Yıl süreli)
27.09.2010 06.10.2010 11.10.2010 Burayı Tıklayın
ÜRDÜN -45 Adet Arapça Dil Dersleri
(1 Öğretim Dönemi Süreli)
28.09.2010 07.10.2010 14.10.2010 Burayı Tıklayın
MISIR -5 Adet Araştırma Bursu  (8+ Ay süreli)
-15 Adet Arap Dili yaz bursu (3 Ay süreli)
01.10.2010 11.10.2010 18.10.2010 Burayı Tıklayın
BANGLADEŞ Sağlık Koleji için 50 öğrenci alınacak. Başvurular Bangladeş Büyükelçiliğine yapılacak   27.09.2010    
İSRAİL Doktora Sonrası Programı, 4 adet Araştırma, Doktora, Yüksek Lisans (8 Ay Süreli).
Yaz Dönemi Dil Bursu (Ulpan) (3-4 Hafta Süreli). (Toplam 1 Adet)
06.10.2010 18.10.2010 20.10.2010 Burayı Tıklayın
TUNUS – 10 adet Araştırma bursu (10 ay süreli).
– 5 adet yoğunlaştırılmış Arap dili yaz bursu (1 ay süreli).
27.09.2010 18.10.2010  21.10.2010 Burayı Tıklayın
LİBYA – 9 adet yüksek lisans bursu
(-3 adet nasır el -ümemiye  ünv.
– 6 adet el- esmeriye ünv.)
27.09.2010 22.10.2010 26.10.2010  

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir