4. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…. İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Karar No: 1
Karar Tarihi: 17.09.2011
Toplantı Saati: 14:00
Toplantı Yeri: 4/A Sınıfı

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış, yoklama
2. Açılış konuşması.
3. Anayasanın 42. Maddesinin okunması
4. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması ve açıklanması
5. İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, ilgili bölümlerin okunması

6. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’nın incelenerek bitirilmeyen ders konularının olup olmadığının tespiti,
7. Programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi için; Dersin öğretim programının incelenerek, programın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve nasıl giderileceğinin kararlaştırılması,
8. Ünitelendirilmiş yıllık planlar,günlük ders planları, işleniş süreleri. Atatürkçülük ile ilgili konuların kabulüne yönelik 2504 ve 2566 Sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.
9. Kaynak araç ve gereçlerin belirlenmesi
10. Yıl içerisinde yapılacak gezi ve gözlemlerin tarihlerinin belirlenmesi.
11. Ders konularının işlenmesinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin, yapılacak etkinliklerin tespit edilerek Ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,
12. 4. Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar
13. Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans ödevleri ve proje konularının ders-sınıflar düzeyinde tespiti,
14. Okuma alışkanlığını geliştirme, sınıf kitaplıkları
15. Öğrencilerin kılık kıyafet,devam-devamsızlığı,temizliği.
16. Ölçme –değerlendirme.
17. Öğrenci ihtiyaç listesinin belirlenmesi.
18. Okul aile işbirliğini geliştirici faaliyetler hakkında görüşülmesi (veli toplantıları)
19. Seçmeli ders programlarının incelenmesi ve ders seçimi.
20. Ürün dosyaları hakkında görüşler.
21. Dilek, temenniler ve kapanış

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

1. Okul Adı Okulu 4.Sınıf Öğretmenleri Eda Yılmaz, ve Fatoş Gemici 17.09.2011 Cuma günü, saat 14.00’da 4-A sınıfında Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısını yapmak üzere toplandı. Fatoş Gemici başkanlığında toplantıya başlandı.
2. Anayasanın 42. Maddesi okundu.
3. Türk Milli Eğitiminin amaçları ve İlköğretimin amaçları okundu, incelendi.
4. Eda Yılmazİlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan yenilik ve değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar Ek -1 ‘de verilmiştir.
5. Yeni gelen emir, genelge ve tebliğler incelendi. Geçen yıla ait zümre tutanakları ve sene sonu ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek bitirilmeyen ders konularının olmadığı tespit edildi.
Programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi için; tüm derslerin öğretim programları incelendi..
Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi konusunda Eda Yılmazöğrenci ürün dosyaları, performans ödevleri ve ders içi etkinliklere göre öğrencilerin değerlendirildiğini belirtti.
Leyla Yardımcı, öğrenci başarısının arttırılması için eve verilen çalışmaların velilerin ilgileri doğrultusunda yürütülmesi, verilen çalışmalar için gerekli kaynakların sağlanması konusuna değindi .

6. Öğretmen Kılavuz Kitapları teslim alındı. Kılavuz kitaplardaki ünitelendirilmiş yıllık planlar incelendi. Kılavuzu olmayan derslerde ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planlarının hazırlanmasına karar verildi. Eda Yılmazünitelendirilmiş yıllık planlarda ve günlük planlarda Atatürkçülük konularını 2504 ve 2566 sayılı T.D.ni inceleyip ilgili yerlere işleyelim dedi.
Planların en kısa zamanda tamamlanması,yapılırken aşağıda verilen ünite süre ve iş gününe uyulması;
Müfredat programı ve Temaların amaç,davranış,işleniş bölümlerindeki hususları yıllık ve günlük planlarda dikkate alınması ve ünite sürelerine uyulması belirtildi.
Derslerin yıllık toplam ders saati sayısı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
D E R S : T Ü R K Ç E

1. TEMA ( BİREY VE TOPLUM ) : 20EYLÜL – 28 EKİM
2. TEMA ( ATATÜRK ) : 30 EKİM – 26 KASIM
3. TEMA (SAĞLIK VE ÇEVRE) : 01 ARALIK – 25 ARALIK
4. TEMA ( ÜRETİM VE VERİMLİLİK ) : 28 ARALIK – 12 ŞUBAT
5. TEMA ( YENİLİKLER VE GELİŞMELER) : 15 ŞUBAT – 12 MART
6. TEMA (GÜZEL SANATLAR ) : 15 MART – 16 NİSAN
7. TEMA ( DEĞERLERİMİZ) : 19 NİSAN – 14 MAYIS
8. TEMA (GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE) : 17 MAYIS– 18 HAZİRAN

D E R S : M A T E M A T İ K

1. ÜNİTE ( GEOMETRİYE YOLCULUK ) : 20 EYLÜL – 30 EKİM
2. ÜNİTE ( GRAFİKLER VE SAYILARLA İŞLEMLER) : 02 KASIM – 26 KASIM
3. ÜNİTE ( ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAŞALIM ) : 01 ARALIK – 22 OCAK
4. ÜNİTE ( KESİRLERDEN ALANLARA) : 08 ŞUBAT – 31 MART
5. ÜNİTE ( HAYATIMAZDAKİ ONDALIK KESİRLER) : 01 NİSAN – 21 MAYIS
6. ÜNİTE ( ZİHİNDEN İŞLEMLER TON VE SAAT) : 24 MAYIS– 17 HAZİRAN

D E R S : F E N VE T E K N O L O J İ

1. ÜNİTE ( VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ) : 20EYLÜL – 30 EKİM 2009
2. ÜNİTE ( MADDEYİ TANIYALIM ) : 02 KASIM – 31 ARALIK 2009
3. ÜNİTE ( KUVVET VE HAREKET ) : 4 OCAK – 22 OCAK 2011
4. ÜNİTE ( IŞIK VE SES ) : 8 ŞUBAT – 12 MART 2011
5. ÜNİTE ( GEZEGENİMİZ DÜNYA ) : 15 MART – 9 NİSAN 2011
6.ÜNİTE(CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TAN.) :12 NİSAN–14 MAYIS 2011
7. ÜNİTE ( YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ) : 17 MAYIS – 17 HAZİRAN 2011

D E R S : S O S Y A L B İ L G İ L E R

1. ÜNİTE ( KENDİMİ TANIYORUM ) : 20 EYLÜL -9 EKİM 2009
2. ÜNİTE ( GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM) : 12 EKİM-13 KASIM 2009
3. ÜNİTE ( YAŞADIĞIMIZ YER ) : 16 KASIM-18 ARALIK 2009
4. ÜNİTE (ÜRETİMDEN TÜKETİME ) : 21 ARALIK- 22 OCAK 2011
5. ÜNİTE ( İYİ Kİ VAR ) : 8 ŞUBAT – 5 MART 2011
6. ÜNİTE ( HEP BİRLİKTE ) : 8 MART – 2 NİSAN 2011
7. ÜNİTE ( İNSANLAR VE YÖNETİM ) : 5 NİSAN – 7 MAYIS 2011
8. ÜNİTE ( UZAKTAKİ ARKADAŞLARIM ) : 10 MAYIS – 17 HAZİRAN 2011

7. 4/A sınıf öğretmeni Eda Yılmazders işlenişlerinde dramatizasyon, beyin fırtınası, soru-yanıt, yaparak yaşayarak öğrenme, grup çalışması,sınıflar arası işbirliği yapılması gibi yöntem ve tekniklerin daha sık olarak kullanılması gerektiğini söyledi.Bu konuda görüş birliğine varıldı.
Fen bilgisi dersinde canlı ve cansız çevreden faydalanılması,imkanlar doğrultusunda en yeni teknolojik araçların kullanılmasına, Matematikte oyunlaştırma yapmak, ritmik saymalara önem verilmesi, Türkçe dersinde okuma –anlama ve güzel yazma etkinliklerine önem verilmesi gereğine karar verildi. İfade ve beceri derslerinde duygu ve düşüncelerini, fiziksel özelliklerini geliştirici etkinliklere yer verilmesi kararlaştırıldı.
8. Yardımcı kaynak kitap olarak Zambak Yayınları seçilmiştir.
9. Yıl içerisinde yapılacak olan gezi ve gözlemler:
• Rasathane gezisi, Kandilli – Ekim ayı içerisinde
• Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş – Kasım ayı içerisinde
• Bilim müzesi Şişli– Aralık ayı içerisinde
• Pelit Çikolata Fabrikası, Büyükçekmece –Ocak ayı içerisinde
• Unicef Gezisi Tepebaşı-Şubat ayı içerisinde
• Sinema-Mart ayı içerisinde
• Cebeci Halk ekmek Sultangazi-Nisan Ayı içerisinde
• Denizcilik Müzesi Beşiktaş– Mayıs ayı içerisinde
• Topkapı Sarayı Gülhane Parkı Sultanahmet-Haziran Ayı içerisinde
Ayrıca dönem içerisinde sinema ve tiyatro gezileri düzenlenmesine karar verilmiştir.
10. Fatoş Gemicibelirli gün ve haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanması gerektiğini belirtti. Belirli gün ve haftaların denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesi kararı alındı.
11. 4. Sınıfta işlenecek belirli gün ve haftalar listesi aşağıdaki gibidir.

Gün veya Hafta
Tarihi Gün veya Hafta Tarihi
İlköğretim Haftası Eylül ayının 3. haftası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim
Atatürk Haftası 10 – 16 Kasım Öğretmenler Günü 24 Kasım
İnsan Hakları Haftası 10 Aralık gününü içerisine alan hafta Enerji Tasarrufu Haftası Ocak ayının 2. Pazartesi başlayan hafta
Yeşilay Haftası 1 – 7 Mart Orman Haftası 21 – 26 Mart
Dünya Tiyatrolar Günü 27 Mart Kütüphaneler Haftası Mart ayının son Pazartesi başlayan hafta
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Trafik Haftası Mayıs ayının ilk Cumartesi başlayan hafta
Anneler Günü Mayıs ayının ikinci Pazar günü Müzeler Haftası 18 – 24 Mayıs
19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor bayramı 19 Mayıs Çevre Koruma Haftası Haziran ayının ikinci Pazartesi günü başlayan hafta

Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre kutlanması, zümrelerle iş birliği yapılması, ilgili çalışmaların okul ve sınıf panolarında sergilenmesine karar verildi.

12. Öğrencilere verilecek, performans ödevleri ve proje konularının ders tespiti aşağıdaki gibi yapıldı.
Bakanlığın proje performanslarla ilgili bilgelendirici yazı tekrar okundu ve eklendi,buna göre

Yukarıda en son gelen genelgeden de anlaşılacağı gibi performans ve projeler çevre şartlarına ve öğrencinin sosyal yapısına uygun olarak verilmesi gerektiğini,performans görevlerinin öğretmen gözetiminde sınıfta yapılacağını ,proje çalışmalarını her sınıf kendi bünyesinde yapabileceğini söyledi.
Buna göre ortak kararlaştırılan performans görevleri aşağıdaki gibi kararlaştırıldı.dönem içinde gerekli görüldüğünde yer ve zamana göre değişiklerinde yapılabilmesi ve bu konuda esnek olunacağı kararı alındı
Derslerden verilecek performans ve projeler aşağıya çıkartılmıştır.

EK-1: PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE ÇALIŞMALARININ DAĞILIMI

FEN VE TEKNOLOJİ

PERFORMANS ÖDEVLERİ:
-Bir bilim adamının hayatını araştırma
-Peri bacaları nasıl oluşmuştur?
-Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir?Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?
-“Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?
-Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?
-Basit elektrik devresi oluşturma

PROJE ÇALIŞMALARI:
-Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin,santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü
-Çağımızın en önemli hastalığı olan “kanser” hastalığına neden olan etkenler ve korunma yolları

SOSYAL BİLGİLER

PERFORMANS ÖDEVLERİ:
-Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?
-M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar
-Deprem bilgi posteri hazırlama
-Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma
-Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?
-Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.
-Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

PROJE ÇALIŞMALARI:
-Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.
-Yaşadığımız yerin tarihi,kültürel özellikleri,gelenek göreneklerini,oyun,müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması

TÜRKÇE

PERFORMANS ÖDEVLERİ:
-Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?
-Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?
-Reklamların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.
-Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?
-Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.

PROJE ÇALIŞMASI:
-Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz.Yaşadığınız yerdeki halkı,Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında,Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz.Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)
-Hikaye yazma çalışması

MATEMATİK

PERFORMANS ÖDEVLERİ:
-Geometri tahtası yapımı
-Kesir takımı yapımı
-Ailesinin 5 yıllık fındık gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama

PROJE ÇALIŞMASI:
-Sınıfımızın tabanını marley veya fayansla döşeyeceksiniz.Ne renk ve boyutta, hangi şekilde (kare,dikdörtgen),nasıl bir örüntüyle döşeyeceksiniz?Kaç tane döşeme malzemesi gerekir?
Hangi renkler hangi örüntüyle döşenecek?Kaç Yeni Türk Lirasına mal olur?
-Farklı geometrik cisimler ve nesneler kullanarak hayalinizdeki evin tasarımını 3 boyutlu olarak yapınız.

13. Öğretmen Eda Yılmazsınıf kitaplıklarında bulunan kitapların şubeler arasında değiştirilerek okunmuş kitapların atıl halde kalmamasını önerdi.Öneri kabul edildi. Kitaplıkları zenginleştirme çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırıldı.
14. Fatoş Gemicikız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise toplanmış, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanmasına çalışalım.Erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmelerini sağlayalım.
Fatoş Gemiciöğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinde yarar olacağı kanısındayım.
Fatoş Gemiciöğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışalım. Okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesine çalışalım dedi.
Eda Yılmazbu öğretim yılında yeni öğrencilerimizle yakından ilgilenilmesini ve bu öğrencilerin okula ve sınıfa uyumlarına yardımcı olunmasına çalışalım dedi.
Eda Yılmazsınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesi yapalım ve düzenli takibini yapalım dedi.

15. a) Ölçme Araçları
Fen Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinde kazanımlar, ilgili yönetmelik doğrultusunda; derecelendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyası, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış ve klasik yazılı gibi ölçme araçlarıyla ölçülmektedir. Hangi ders için hangi ölçme aracının kullanılacağına zümre öğretmenleri karar vermektedir. Bu karar sürecinde, hedeflenen kazanımların niteliği, kazanımın düzeyi ve ölçülmek istenen davranışlar esas alınmaktadır.
b) Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Hazırlanması
Ölçme ve değerlendirme için her şube öğretmeninden alına 5 soruyla, soru havuzu oluşturulur. Havuzdaki sorulardan hangilerinin sorulacağına, kaç soru sorulacağına, sınav süresine ve ne tip bir ölçme aracı kullanılacağına zümre öğretmenleri karar verir. Sorular hazırlanırken aşağıdaki kriterler esas alınır:
a)Her soru hedeflenen bir kazanımı ölçmelidir.
b)Sorular planlanan zaman içersindeki konuları kapsamalıdır.
c)Sorular en az kavrama düzeyindeki bilgileri ölçmeye yönelik olmalıdır.
d)Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır.
c) Ölçme ve değerlendirmenin yapılması
Ölçme ve değerlendirme tema sonrasında yapılır. Dönem sonunda e-okuldaki çizelgelere tüm derslerden en az 2 performans görev notu, 3 tane sınıf etkinlik notu girilmesine karar verildi.Proje ödevlerinin 2.dönem verilmesi zümre öğretmenler tarafından kararlaştırıldı.

16.. Öğrenci ihtiyaçları kurul öğretmenleri tarafından belirlendi.

MATEMATİK
• 5 ortalı kareli harita metod defteri
• Cetvel-gönye-iletki-pergel
• Sarı renkli 100 lük sunum dosyası

TÜRKÇE
• 60 yaprak çizgili büyük boy defter
• TDK İmla kılavuzu
• Atasözleri ve Deyimler sözlüğü
• Çizgisiz bloknot (80 sf )
• Post-it
• Beyaz renkli 20 lik sunum dosyası
• Türkçe sözlük

SOSYAL BİLGİLER
• 60 yaprak büyük boy çizgili defter
• Büyük coğrafya atlası
• Kırmızı renkli 20 lik sunum dosyası

FEN VE TEKNOLOJİ
• 60 yaprak büyük boy kareli defter
• 60 yaprak büyük boy çizgisiz defter (deney defteri)
• Mavi renkli 20 lik sunum dosyası

TRAFİK VE İLK YARDIM- DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
• 60 yaprak büyük boy çizgili defter ( iki ders için bir defter)
TÜM DERSLER
• 1 adet klasör ,30 luk poşet dosyası
• 30 cm lik cetvel
• Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş,kalem kutusu
• Makas, yapıştırıcı, bant
• 8 adet farklı renklerde elişi kâğıtları
• Canlı renklerde her renkten 2 şer adet karton
• 2 şer paket uhutack
• Pritt ve uhu
• Ataş
• Renkli A4 kağıdı

17. Gerek görüldükçe veli toplantılarının yapılmasına karar verildi. Okul – öğretmen – veli işbirliğinin daha sağlam olabilmesi için toplantılara sık sık yer verilmesi gerektiği söylendi. Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı.

18. Eda Yılmaz2011/2012 öğretim yılında serbest etkinlik saatleri içerisinde müsamere hazırlıkları,monolog dialog çalışmaları,grup tartışmaları,gezi gözlem ,inceleme , bilmece bulmaca ,atışma,sayışma,oyun,film izleme, bahçe etkinlikleri ,drama çalışmaları, bitki yetiştirme etkinlikleri yapılabileceğini söyledi.

19- Eda Yılmaz Türkçe, matematik, hayat bilgisi dersleri için ayrı ayrı değil de bir arada olacak şekilde ürün dosyaları oluşturulmaya çalışılmalı, dosyalar için kapak, dersle ilgi özgeçmişi,ürün değerlendirme, ürün kontrol listesi,ürün bilgileri, ürün dosyası öğrenci özet formu, veli geri bildirim formu, ürün için akran değerlendirmesi,öğrenci ürün dosyası dereceli puanlama anahtarı uygulamaları gerçekleştirilmeli.” Dedi.
20- Toplantı başarılı, sağlıklı, mutlu ve işbirliği içerisinde bir yarıyıl geçirilmesi dilek ve temennileri ile sona erdirildi.
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
1. Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına daha çok ağırlık verilmesine ,
2. Bütün derslere ait proje ve performans ödevlerinin çevre şartları da göz önünde bulundurularak öğrenci seviyelerine uygun seçilmesine,
3. Tüm derslerin birbiri ile ilişkilendirilerek işlenmesinin yararlı olacağına ,
4. Temizlik ve sınıf düzeninin mutlaka olması gerektiği, bunun öğrencilere kavratılması gerekliliği, takibinin de öğretmen tarafından yapılmasına
6. Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre kutlanması, zümrelerle iş birliği yapılması, ilgili çalışmaların okul ve sınıf panolarında sergilenmesine
7. Yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılmasına, kılavuz kitabı olan derslerin yıllık planlarının ayrıca yapılmasına gerek olmadığına,diğer derslerden günlük planların yapılmasına,
8. Yardımcı kaynak kitap olarak Zambak Yayınları seçilmiştir.
9. İşlenen konular doğrultusunda
• Rasathane gezisi, Kandilli – Ekim ayı içerisinde
• Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş – Kasım ayı içerisinde
• Bilim müzesi Şişli– Aralık ayı içerisinde
• Pelit Çikolata Müzesi, Büyükçekmece –Ocak ayı içerisinde
• Unicef Gezisi Tepebaşı-Şubat ayı içerisinde
• Sinema-Mart ayı içerisinde
• Cebeci Halk ekmek Sultangazi-Nisan Ayı içerisinde
• Denizcilik Müzesi Beşiktaş– Mayıs ayı içerisinde
Topkapı Sarayı Gülhane Parkı Sultanahmet-Haziran Ayı içerisinde karar verilmiştir.
10. Öğrenci değerlendirilmesinin proje ve performans, ders içi performans kriterlerine göre yapılmasına,
11. Fen Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan sık sık yararlanılmasına,
12. Matematik derslerinde somutlaştırmaya yer verilip, konuların dramatize edilerek eğlenceli hale getirilmesine,
13. Öğrenci gözlem ve değerlendirme formlarının düzenli olarak e-okulda işlenmesine,
14. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının arttırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına ,
15. Veli toplantılarına sık sık yer verilerek öğrenci durumlarının velilere iletilmesine.
16. Tebliğler dergisinin bakanlığın veb sitesinden takibine ve ayrıca eğitimde teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine .
17. Atatürkçülük konularının(2504S.TD)göre yeri ve zamanı geldiğinde uygun bir şekilde verilmesi ve bunun da planlara yansıtılmasına
18. Öğrenci başarısızlıklarının giderilmesi için, bireysel özellikleri, aile yapısı, yaşadığı çevre göz önünde bulundurularak aile ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapılmasına karar verildi.
19.Konuları üç sınıfında aynı zamanda işlemesi ve yetiştirilemeyen konulara ek süre verilmesi, bu değişikliklerin planlara yansıtılmasına karar verildi

Eda YILMAZ Fatoş
4/C Sınıf Öğretmeni 4/A Sınıf Öğretmeni 4/BSınıf Öğretmeni
Zümre Kurulu Başkanı

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir