7.Sınıf Matematik Konuları (2023-2024 Müfredatı)

7 Sınıf Matematik Konuları hangileridir? Yeni dönemde okullar açılıyor. 2023-2024 müfredatı belli oldu mu? Tüm bu soruların cevabı yazımızda yer alıyor. Okulların 10 Eylül 2023’te açılması planlanmıştır. Tüm çocuklarımız şimdiden yeni eğitim ve öğretim yılını merakla bekliyorlar.

7.Sınıf Matematik Konuları

Türkçe

1.DÖNEM

FİİLLER
(Fiil Çekim Ekleri – Kip ve Kişi Ekleri – Anlam Kayması – Fiillerin Anlam Özellikleri)

SÖZCÜKTE ANLAM
(Çok Anlamlılık (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi – Söz Sanatları)

CÜMLEDE ANLAM

FİİLDE YAPI – EK FİİLLER

ZARFLAR

PARÇADA ANLAM
(Ana Düşünce- Ana Duygu-Konu-Başlık-Yardımcı Düşünce)

2. DÖNEM

SÖZ GRUPLARINDA ANLAM
(Kalıplaşmamış Söz Grupları-Deyimler ve Atasözleri)

CÜMLEDE ANLAM

ANLATIM BOZUKLUKLARI

PARÇADA ANLAM
(Parça Oluşturma-Parça Tamamlama – Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları-Anlatıcı-Hikâye Unsurları-Metin Karşılaştırma-Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)

YAZIM KURALLARI

NOKTALAMA İŞARETLERİ

METİN TÜRLERİ

 

Matematik

1. DÖNEM

TAM SAYILARLA İŞLEMLER
Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Tam Sayılarda Toplama İşleminin Özellikleri
Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Tam Sayıların Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı
Tam Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

RASYONEL SAYILAR
Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterilmesi
Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
Devirli Olan ve Olmayan Ondalık Gösterimlerin Rasyonel Sayı Olarak İfade Edilmesi
Rasyonel Sayıları Sıralama ve Karşılaştırma

RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER
Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Rasyonel Sayıların Karesinin ve Küplerinin Hesaplanması
Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler
Rasyonel Sayılarla İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler

CEBİRSEL İFADELER
Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Bir Doğal Sayı ile Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi
Sayı Örüntüleri ve Harfli İfadeler

EŞİTLİK VE DENKLEM
Denklemlerde Eşitliğin Korunumu İlkesi
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemleri Kurma
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kurmayı Gerektiren Problemler

2. DÖNEM

ORAN VE ORANTI
Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerinin Alacağı Değer
Birbirine Oranı Verilen İki Çokluktan Biri Verildiğinde Diğerini Bulma
Orantı
Doğru Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki
Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti
Ters Orantılı İki Çokluk Arasındaki İlişki ve Orantı Sabiti
Doğru ve Ters Orantıyla İlgili Problemler

YÜZDELER
Bir Çokluğun Yüzdesini ve Yüzdesi Verilen Çokluğu Bulma
Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama
Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Arttırma veya Azaltma
Yüzde ile İlgili Problemler

DOĞRULAR VE AÇILAR
Bir Açının Açıortayı
İki Paralel Doğruyla Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar

ÇOKGENLER
Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları
Düzgün Çokgenler
Dörtgenler
Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı
Alan ile İlgili Problemler

ÇEMBER VE DAİRE
Çemberde Merkez Açı
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı

VERİ ANALİZİ
Bir Veri Grubuna Ait Çizgi Grafiği
Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değer
Bir Veri Grubuna Ait Daire Grafiği
Verilerin Uygunluğuna Göre Grafik Çeşitleri

CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ
Üç Boyutlu Cisimlerin Farklı Yönlerden İki Boyutlu Görünümleri
Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma

 

Sosyal Bilgiler

1.DÖNEM

1.ÜNİTE: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
İletişim Kurarak Anlaşırız
Olumlu İletişim, Mutlu Birey Ve Toplum
Medyanın Hayatımızdaki Yeri
Özgürüm, Sorumluluklarımın Olduğu Yere Kadar

2.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti
Avrupa’daki Gelişmeler Ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri
Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri
Seyyahların Gözüyle Osmanlı

3.ÜNİTE: ÜLKEMİZDE NÜFUS
Yeryüzünde Yaşam
Nüfusumuz
Nedenleriyle Ve Sonuçlarıyla Göç
Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü

4.ÜNİTE: ZAMAN İÇİNDE BİLİM
Geçmişten Günümüze Bilginin Serüveni
Türk-İslam Medeniyetinde Bilginler

2. DÖNEM

4.ÜNİTE: ZAMAN İÇİNDE BİLİM
Avrupa’daki Bilimsel Gelişmeler
Özgür Düşüncenin Bilimsel Gelişmelere Katkısı

5.ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT
Toprak Ana
Geçmişten Günümüze Üretim Araçları
Sosyal Hayatta Vakıfların Yeri
Meslek Edindiren Kurumlar
Yeni Meslekler
Dijital Dünya

6.ÜNİTE: YAŞAYAN DEMOKRASİ
Demokrasinin Serüveni
Atatürk Ve Demokrasi
Anayasa’dan Gelen Güç
Daha Fazla Demokrasi

7.ÜNİTE: ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
Yurtta Barış, Dünyada Barış
Biz De Varız
Biz Konuksever Bir Milletiz
Dünyayı Biz Kurtaracağız

 

İngilizce

1. Dönem

UNIT 1:APPEARANCE AND PERSONALITY
• Describing characters/people – Karakterleri / insanları tanımlama
• Making simple comparisons – Basit karşılaştırmalar yapma

UNIT 2:SPORTS
• Talking about routines and daily activities – Rutinler ve günlük aktiviteler hakkında konuşma
• Describing what people do regularly – İnsanların düzenli olarak ne yaptığını açıklama

UNIT 3:BIOGRAPHIES
• Talking about past events – Geçmiş olaylar hakkında konuşma
• Telling the time, days and dates – Zaman, günler ve tarihleri söyleme

UNIT 4:WILD ANIMALS
• Describing the frequency of actions – Eylem sıklığını tanımlama
• Making simple inquiries – Basit sorular sorma
• Making simple suggestions – Basit önerilerde bulunmak
• Talking about past events – Geçmiş olaylar hakkında konuşma

UNIT 5:TELEVISION
• Describing what people do regularly – İnsanların düzenli olarak ne yaptığını açıklama
• Expressing preferences – Tercihleri ​​ifade etme
• Stating personal opinions – Kişisel görüş bildirme
• Talking about past events – Geçmiş olaylar hakkında konuşma

2. Dönem

UNIT 6:CELEBRATIONS
• Making simple suggestions – Basit önerilerde bulunmak
• Making arrangements and sequencing the actions – Düzenlemeler yapmak ve eylemleri sıralamak
• Expressing needs and quantity -İhtiyaç ve miktarın ifade edilmesi

UNIT 7:DREAMS
• Making predictions – Tahminlerde bulunmak

UNIT 8:PUBLIC BUILDINGS
• Giving explanations/reasons – Açıklama/neden verme

UNIT 9:ENVIRONMENT
• Describing simple processes – Basit süreçleri tanımlama
• Expressing obligation – Yükümlülüğün ifade edilmesi
• Giving explanations/reasons – Açıklama/neden verme
UNIT 10:PLANETS
• Making simple comparisons – Basit karşılaştırmalar yapma
• Talking about past events – Geçmiş olaylar hakkında konuşma
• Making simple inquiries – Basit sorular sorma

 

Fen Bilimleri

1.DÖNEM

1.ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

A.UZAY ARAŞTIRMALARI
Teknoloji ve Uzay Araştırmaları
Uzay Kirliliği
Teleskop Nedir

B.GÜNEŞ SİSTEMİ ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ
Yıldızlar
Yıldız Çeşitleri
Galaksi (Gök Ada)
Evren

2.ÜNİTE: HÜCRE VE BÖLÜNMELER

A.HÜCRE
Hücre ve Hücrenin Kısımları
Geçmişten Günümüze Hücrenin Yapısı
Hücre, Doku, Organ, Sistem, Organizma İlişkisi

B.MİTOZ
Mitoz ve Mitozun Canlılar İçin Önemi
Mitozun Evreleri

C.MAYOZ
Mayoz ve Mayozun Canlılar İçin Önemi
Mayoz Nasıl Gerçekleşir?
Mayoz ve Mitoz Arasındaki Farklar

3.ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ

A.KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ
Ağırlık Nedir

B.KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ
İş Nedir
Enerji
Kinetik Enerji
Potansiyel Enerji

C.ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Enerjinin Korunumu
Sürtünme Kuvveti ve Enerji
Hava ve Su Direncinin Yaşamdaki Etkisi

4.ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR

A.MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Maddenin Yapısı
Geçmişten Günümüze Atom Kavramı
Molekül Nedir?

B. SAF MADDELER
Saf Madde Nedir?
Elementler
Bileşikler

2. DÖNEM

C.KARIŞIMLAR
Karışımları Tanıyalım
Heterojen Karışım
Homojen Karışım
Çözünme Nasıl Oluyor?

Ç.KARIŞIMLARIN AYRILMASI
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Bazı Yöntemler
Buharlaştırma
Damıtma
Yoğunluk Farkı ile Ayırma

D.EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM
Geri Dönüşüm
Atık Kontrolünün Sağlanması
Yeniden Kullanma

5.ÜNİTE: IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

A.IŞIĞIN SOĞURULMASI
Işığın Soğurulması Nasıl Gerçekleşir
Beyaz Işık Nasıl Oluşur
Cisimler Nasıl Renkli Görünür
Güneş Enerjisi

B.AYNALAR
Aynalar ve Kullanım Alanları
Düz Ayna, Çukur Ayna, Tümsek Ayna
Aynalarda Oluşan Görüntüler Nasıldır?

C.IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER
Işık Nasıl Kırılıyor?
Mercekler
Mercekler Nerelerde Kullanılır

6.ÜNİTE: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

A.İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar
Zigottan Bebeğe

B.BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
Bitki ve Hayvanlarda Üreme Çeşitleri
Eşeyli Üreme, Eşeysiz Üreme
Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler

7.ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRELERİ

A.AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ
Seri ve Paralel Bağlama
Seri Bağlı Devre
Paralel Bağlı Devre
Elektrik Akımı

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.DÖNEM
MELEK VE AHİRET İNANCI
1.Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
2.Melekler ve Özellikleri
3.Dünya ve Ahiret Hayatı
4.Ahiret Hayatının Aşamaları
5.Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s)
6.Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

HAC VE KURBAN
1.İslam’da Hac İbadeti ve Önemi
2.Haccın Yapılışı
3.Umre ve Önemi
4.Kurban İbadeti ve Önemi
5.Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s)
6.Bir Ayet Tanıyorum: En’âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı

2. DÖNEM
AHLAKİ DAVRANIŞLAR
1.Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar
2.Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)
3.Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve AnlamıALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
1.Allah’ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (S.A.V.)
2.Allah’ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (S.A.V.)
3.Bir Sure Tanıyorum: Kâfirûn Suresi ve AnlamıİSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
1.Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
2.İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
3.İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar


7.Sınıf Matematik Konuları (2023-2024 Müfredatı)


7.Sınıf Matematik Konuları (2023-2024 Müfredatı)
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.