Okul Acil Durum Planı Nasıl Yapılır?

Acil durum; işyerinde (tamamında veya bir kısmında) meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddeler ve doğal afet gibi acil müdahale,  ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar…

Acil durum planı ise, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı ifade eder.

Okul  Müdürünün Acil Durum Planı Yapma Sorumluluğu

6331 Sayılı Kanun gereğince Okul Müdürü, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. Okul Müdürü ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Okul Acil Durum Planı

Okullarda acil durum planları İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereği aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1-Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

2-Acil durumların belirlenmesi aşamasında, risk değerlendirmesi sonuçları, yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, ilk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetlerin meydana gelme ihtimali ve sabotaj ihtimali gibi konular dikkate alınır.

3-İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. Çalışanların acil durumlarda bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

Destek Elemanlarının Belirlenmesi

Okullarda acil durumlarda müdahale etmek üzere, çalışanlar arasından belirlenen, alanında özel eğitim almış gerekli donanıma sahip kişilere Destek Elemanı denir.  Okul Müdürü (İşveren), uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, aşağıdaki tabloda belirtilen sayılarda destek elamanı görevlendirilir.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFI
DESTEK ELEMANI Az tehlikeli Tehlikeli Çok tehlikeli
Arama, kurtarma ve tahliye 50 çalışana 1 40 Çalışana 1 30 Çalışana 1
Yangınla mücadele, 50 çalışana 1 40 Çalışana 1 30 Çalışana 1
İlk yardım 20 çalışana 1 15 Çalışana 1 10 Çalışana 1
NOT: 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, Arama, kurtarma ve tahliye ve Yangınla mücadele, yükümlülüğünü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Destek Elemanlarının Eğitimleri

Destek elemanı olarak görevlendirilecek Çalışanların alanlarında özel eğitim verilmesi ve gerekli donanımın sağlanması gereklidir. Yetkili birçok eğitim kurumu Arama kurtarma tahliye, Yangın ve ilkyardım kursları vermektedir.

Hizmetiçi eğitim Kurs Programları:

http://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/StPrg/index.php?dir=Kurslar%2F

Acil Durum Dokümantasyonu

Acil durum planı, işyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı, hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı, hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi, belirlenen acil durumlar, alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri gibi hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir. Ayrıca yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler, ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler, kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planını içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki de bulunmalıdır.

Kroki, işyerinde herkes tarafından kolayca görülebilecek uygun yerlere asılır. Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri, ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları, acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. Milli Eğitim bakanlığı kurum Risk Değerlendirmesinde olduğu gibi kurum acil durum planlarını da MEBBİS+İSGB modülüne ekleyerek tüm okul ve kurumların bu modül üzerinden planlarını yapmalarını sağlayacak.

Acil Eylem Planının Olmazsa Olmazı Tatbikatlar! 

Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.  Acil Durum Tabikatları

Acil Durum Planları Kaç Yılda Bir Tekrarlanır?

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Buna benzer bir durum olmadığında hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli işyerlerinde iki, tehlikeli işyerlerinde dört  ve az tehlikeli altı yılda bir yenilenir.
Kaynak: http://www.mebilgi.com/acil-durum-plani-nedir-okul-acil-durum-plani-nasil-yapilir/

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir